Kaple sv. Alžběty

V roce 1749 zřídila hraběnka Marie Alžběta Waldorffová, rozená Sinzenderfová, klášter a nemocnici na Starém Brně pod Červeným kopcem u řeky Svratky a zavedla tam sestry řádu sv. Alžběty. Prosté budovy užitkového vzhledu postavil v letech 1751-1753 člen brněnského cechu zedníků Bartoloměj Zintner, pocházející z Tyrol, za dozoru některého člena velmi známé brněnské rodiny Grimmů (buď Mořice Grimma 1665-1757, nebo jeho syna Ing. Františka Antonína Grimma školeného na vídeňské akademii). V klášterních zdech byla vybudována malá, ale během doby bohatě vyzdobená kaple sv. Alžběty.      

Hlavní oltář je komponován v barokním stylu. Střed tvoří obraz sv. Alžběty z 19. století. Je tedy vidět, že došlo ke změně původního stavu na oltáři. Svatá Alžběta v řeholním rouchu františkánek klečí před Pannou Marií s Ježíškem, který světici korunuje. U nohou světice je andílek, v levém dolním rohu postava nemocného starce. V horní části obrazu sedí Bůh Otec s holubicí Ducha svatého a andělé. Po stranách svatostánku jsou dvě plastiky adorujících andělů.

Vedle hlavního oltáře na levé straně v rohu kaple je barokní socha sv. Jana Nepomuckého ze 2. pol. 18. stol. Sv. Jan je nesen andílky v oblacích, po bocích dva andílci. Socha tvoří protějšek k plastice sv. Františka z Assisi na pravé straně.

Na levé straně vítězného oblouku je socha sv. Šebastiána z 2/3 18. stol., stojící na přízemí volutové konsole. Sv. Šebastián je přivázán ke pni stromu, jeho tělo je probodáno šípy.

Na boční straně kaple, na levé straně visí v hlubokém rámu kopie Panny Marie Svatotomské s dítětem, se žlutého kovu s bohatým stříbrným ornamentálním tepáním. Tepané korunky jsou zdobené barevnými sklíčky. Ve spodní části rámu je tepaný znak se dvěma zkříženými klíči s iniciály P.K. Na kladivu je ve znaku letopočet 1741.

Vedle Panny Marie Svatotomské je na zdi umístěná dřevěná zlacená řezaná skříňka se skleněnými stěnami a monogramem IHS v kruhu z oblaků a paprsků. Uvnitř je vosková socha Pražského Jezulátka s korunkou a jablkem v ruce. Skříňka je podle Wollného z roku 1775. Bývala původně umístěna na hlavním oltáři. Jde o kvalitní rokokovou sochařskou a řezbářskou práci.

Na pravé straně kostelní lodi vzadu je boční oltář Neposkvrněného Početí Panny Marie. Pochází z 2. pol. 18. stol. Na dvířkách svatostánku je reliéf Beránka v plamenech. Po stranách jsou dva pozlacení adoranti. Nahoře nad svatostánkem stojí plastika Neposkvrněné Panny Marie z pozdější doby.

Vedle na stěně na konsole je umístěna socha sv. Rocha v obvyklém úboru poutníka, odhalující svou ránu na stehně. U nohou leží pes. Socha je z 2/3 18. stol.

Nade dveřmi do chodby je obraz sv. Petra z Alkantary, mnicha v hnědém hábitu františkánů s krucifixem v levé ruce. Obraz je ze 3/4 18. stol.

V rohu kostela, vedle hlavního oltáře na konsole v podobě stříbrných oblaků, nesených andílkem a dvěma okřídlenými hlavičkami je klečící postava sv. Františka z Assisi v mnišském rouchu se stigmaty, s křížem v pravé ruce na prsou. Po bocích jsou dva andílci, z nichž levý drží lebku. Socha z 2.pol. 18.stol. tvoří protějšek k plastice sv. Jana Nepomuckého.

Vzadu za kaplí je velký obraz – Smrt sv. Václava z 19.stol. Na stěnách visí obraz sv. Antonína s Ježíškem, obraz sv. Tekly, je tam oltář Panny Marie Dobré rady s obrázkem, po stranách oltáře jsou sochy sv. Josefa a sv. Antonína.

V sakristii je obraz ze života sv. Františka, skládající se ze 17-ti malých obrázků. Původně byl umístěn podobně jako mnoho dalších na chodbě nemocnice.