Spiritualita institutu

sv. Alžběta Durynská

Sv. Alžběta Uherská (1207-1231) se rozhodla důsledněji následovat Ježíše Krista a kráčet ve šlépějích Jeho velkého následovníka sv. Františka. Vybrala si způsob života, jaký předpisovala řehole sv. Františka, který spočíval "v zachovávání svatého Evangelia našeho Pána Ježíše Krista“. Plně odevzdána Bohu žila v chudobě, sloužila chudým a nemocným, pomáhala jim v duchovních i časných potřebách a utrpeních.

Sestra Apolonie Radermecher vedena příkladem života a působení sv. Alžběty Uherské založila v r. 1626 první konvent sester Alžbětinek. Nejvyšším pravidlem života sester Řádu sv. Alžběty bylo a je následovat Ježíše Krista po vzoru sv. Františka, jemuž "sám Nejvyšší zjevil, že má žít podle sv. Evangelia", a zároveň po vzoru sv. Alžběty, která se zcela zasvětila Bohu a skutkům křesťanského milosrdenství.

Františkánská spiritualita sester Alžbětinek se zvláštním způsobem projevuje:

a) láskou ke Kristu v tajemstvích Jeho vtělení, smrti a zmrtvýchvstání.
b) připodobněním se Kristu chudému a ukřižovanému životem v chudobě, pokoře, prostotě, a radostné naději na věčný život.
c) úctou ke Kristu přítomnému v Eucharistii
d) setkáváním se s Kristem v opuštěných a malomocných dnešní doby.
(Konstituce 1,1)

Hlavní činnost, naše charisma

Naším zvláštním úkolem je pečovat o nemocné, staré, opuštěné a potřebné bratry a sestry v našem domě, kteří obývají oddělenou část kláštera.

Se zřetelem na potřeby doby se můžeme věnovat i jiné apoštolské činnosti, ale jen tehdy, není-li tím znemožňováno plnění našeho hlavního poslání.
(Stanovy 1. kap.3,6)

Ošetřování nemocných a potřebných patří k poslání a úkolům specifickým pro institut sester Alžbětinek. Hlavní činností našeho konventu je služba nemocným, kterou vykonáváme v našem domě.
(Stanovy 6. kap.2,197)

Nyní je součástí našeho kláštera Hospic sv. Alžběty o.p.s., a my jsme v něm zaměstnány jako zdravotní sestry a ošetřovatelky.

Sestry alžbětinky